پنجشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۷

خسته‌ام، خسته، ری‌را


Photo By: Farid Salemi

وقتی که دور از همگان، ا

بخواهی خواب عزيزت را برای آينه تعبير کنی؛

معلوم است که سکوت علامت آرامش نيست ... ا