پنجشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۷


من زندگي را دوست دارم ولي


از زندگي دوباره مي ترسم!


دين را دوست دارم


ولي از کشيش ها مي ترسم!


قانون را دوست دارم


ولي از پاسبانها مي ترسم!


عشق را دوست دارم


ولي از زنها مي ترسم!


کودکان را دوست دارم


ولي از آئينه مي ترسم!


سلام را دوست دارم


ولي از زبانم مي ترسم!


من مي ترسم


پس هستم


اينچنين مي گذرد روز و روزگارمن!


من روز را دوست دارم


ولي از روزگار مي ترسم!