جمعه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۰

صدا کن مرا از هر کجا می‌توانی

Photo by: Janusz Taras

دوباره خاطرات زیبای تلاقی
نگاه‌ها،
لبخندها،
و لب‌ها
×××
خاطرات روزهای بی‌بازگشت
×××
در نگاه همگان،
به جستجوی برقی از نگاهت می‌گردم و
خوب می‌دانم که نمی‌یابم