دوشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۴

یکشنبه 9 بهمنریحانه و مجیدِ عزیز، خیلی دوست داشتم در گوشه ای از خاطرات خوش روز عروسی تون جا می گرفتم. اما حیف ... افسوس
همیشه خوش باشین و قدر همدیگر رو بدونین