سه‌شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۹

اسمی داشت، یادم رفت

Photo By: Giuseppe Pasquali


دشوار است ... ری‌را
هر چه بيشتر به رهايی بينديشی
گهواره‌ی جهان
کوچک‌تر از آن می‌شود که نمی‌دانم چه ...!