سه‌شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۴

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندیسحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلم را آن زبان نبود که سّر عشق گوید باز
ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور
پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهان پیر رعنا را ترحّم در جبلت نیست
ز مهر او چه می‌پرسی در او همّت چه می‌بندی؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی؟
دریغ آن سایه همّت که بر نااهل افکندی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی