دوشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۲

پنجشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۲

دستمال چرک مچاله‌ای کنار سطل آشغال

و ذره ذره عادت می‌کنم،
به چیزهایی که دوستشان ندارم؛
و ذره ذره از بین می‌روم در ناباوری‌های خود،
و در تمام آرزوهای بر باد رفته‌؛
و ذره ذره فراموش می‌شوم،
مثل جدار خاک آلود بین توری و پنجره ...