پنجشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۰

و مرگ تنها آرزویم

این روزها
روزانه پیر شدنم را
در آینه می‌نگرم ...
صدایم گرفته‌ست،
شانه‌هایم افتاده،
قدم‌هایم لرزان ...