شنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۸

دل خوش

جا مانده است چيزی
جاييكه هيچ گاه
ديگر هيچ چيز
جايش را پر نخواهد كرد
نه موهای سياه
ونه دندانهای سفيد