دوشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۰

جشن مرگم برپاست

سردمه!
مثل موری که زیر بارون تند،
رد بوی خط راه لونه‌شو می جوره!
عین هستی و زوال