شنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۴

تمامت نکردم, تمامم کن

! پرنده هی پرنده بی پروا
! در پی آن فوج گمشده بر مه , آشیانه مساز
... من ساختم ...
!باد آمد و همه رؤیاها را با خود برد