سه‌شنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۴

Paradox of Our Times - مغايرتهای زمان مااین مطلبی که اینجا گذاشتم یکی از دوستای ... یکی از دوستای ... - داش فرهاد هر چی فکر می کنم فقط همین صفتت میاد تو ذهنم - یکی از دوستای شریفم برام ایمیل زده بود. خیلی ازش خوشم اومد. واقعاً هممون یه جورایی دچار این دردای مشترکیم
****************************************
ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داريم؛ راحتی بيشتر اما زمان کمتر
***
مدارک تحصيلی بالاتر اما درک عمومی پايين تر؛ آگاهی بيشتر اما قدرت تشخيص کمتر داريم
***
متخصصان بيشتر اما مشکلات نيز بيشتر؛ داروهای بيشتر اما سلامتی کمتر
***
بدون ملاحظه ايام را می گذرانيم، خيلی کم می خنديم، خيلی تند رانندگی می کنيم، خيلی زود عصبانی می شويم، تا ديروقت بيدار می مانيم، خيلی خسته از خواب برمی خيزيم، خيلی کم مطالعه می کنيم، اغلب اوقات تلويزيون نگاه می کنيم و خيلی بندرت دعا می کنيم
***
چندين برابر مايملک داريم اما ارزشهايمان کمتر شده است. خيلی زياد صحبت مي کنيم، به اندازه کافی دوست نمي داريم و خيلی زياد دروغ می گوييم
***
زندگی ساختن را ياد گرفته ايم اما نه زندگی کردن را؛ تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ايم و نه زندگی را به سالهای عمرمان
***
ما ساختمانهای بلندتر داريم اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن تر اما ديدگاه های باريکتر
***
بيشتر خرج می کنيم اما کمتر داريم، بيشتر می خريم اما کمتر لذت می بريم
***
ما تا ماه رفته و برگشته ايم اما قادر نيستيم برای ملاقات همسايه جديدمان از يک سوی خيابان به آن سو برويم
***
فضای بيرون را فتح کرده ايم اما نه فضای درون را، ما اتم را شکافته ايم اما نه تعصب خود را
***
بيشتر مي نويسيم اما کمتر ياد مي گيريم، بيشتر برنامه مي ريزيم اما کمتر به انجام مي رسانيم
***
عجله کردن را آموخته ايم و نه صبر کردن، درآمدهای بالاتری داريم اما اصول اخلاقی پايين تر
***
کامپيوترهای بيشتری مي سازيم تا اطلاعات بيشتری نگهداری کنيم، تا رونوشت های بيشتری توليد کنيم، اما ارتباطات کمتری داريم. ما کميت بيشتر اما کيفيت کمتری داريم
***
اکنون زمان غذاهای آماده اما دير هضم است، مردان بلند قامت اما شخصيت های پست، سودهای کلان اما روابط سطحی
***
فرصت بيشتر اما تفريح کمتر، تنوع غذای بيشتر اما تغذيه ناسالم تر؛ درآمد بيشتر اما طلاق بيشتر؛ منازل رويايی اما خانواده های از هم پاشيده
***
بدين دليل است که پيشنهاد مي کنم از امروز شما هيچ چيز را برای موقعيتهای خاص نگذاريد، زيرا هر روز زندگی يک موقعيت خاص است
***
در جستجو دانش باشيد، بيشتر بخوانيد، در ايوان بنشينيد و منظره را تحسين کنيد بدون آنکه توجهی به نيازهايتان داشته باشيد
***
زمان بيشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانيد، غذای مورد علاقه تان را بخوريد و جاهايی را که دوست داريد ببينيد
***
زندگی فقط حفظ بقاء نيست، بلکه زنجيره ای از لحظه های لذتبخش است
***
از جام کريستال خود استفاده کنيد، بهترين عطرتان را برای روز مبادا نگه نداريد و هر لحظه که دوست داريد از آن استفاده کنيد
***
عباراتی مانند يکی از اين روزها و روزی را از فرهنگ لغت خود خارج کنيد. بياييد نامه ای را که قصد داشتيم يکی از اين روزها بنويسيم همين امروز بنويسيم
***
بياييد به خانواده و دوستانمان بگوييم که چقدر آنها را دوست داريم. هيچ چيزی را که مي تواند به خنده و شادی شما بيفزايد به تاُخير نيندازيد
***
هر روز، هر ساعت و هر دقيقه خاص است و شما نميدانيد که شايد آن مي تواند آخرين لحظه باشد
***
اگر شما آنقدر گرفتاريد که وقت نداريد اين پيغام را برای کسانيکه دوست داريد بفرستيد، و به خودتان مي گوييد که يکی از اين روزها آنرا خواهم فرستاد، فقط فکر کنيد ... يکی از اين روزها ممکن است شما اينجا نباشيد که آنرا بفرستيد
**********************************
Today we have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time
we have more degrees, but less common sense; more knowledge, but less judgment
We have more experts, but more problems; more medicine, but less wellness
We spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get to angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too often, and pray too seldom
We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too little and lie too often
We've learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years
We've learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years
We've learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years
We've learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years
We have taller buildings, but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints
We have taller buildings, but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints
We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less
We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor
We've conquered outer space, but not inner space. We've split the atom, but not our prejudice
we write more, but learn less; plan more, but accomplish less
We've learned to rush, but not to wait; we have higher incomes, but lower morals
We build more computers to hold more information, to produce more copies, but have less communication. We are long on quantity, but short on quality
These are the times of fast foods and slow digestion; tall men and short character; steep profits and shallow relationships
More leisure and less fun; more kinds of food, but less nutrition; two incomes, but more divorce; fancier houses, but broken homes
That's why I propose, that as of today, you do not keep anything for a special occasion, because every day that you live is a special occasion
Search for knowledge, read more, sit on your front porch and admire the view without paying attention to your needs
Spend more time with your family and friends, eat your favorite foods, and visit the places you love
Life is a chain of moment of enjoyment, not only about survival
Use your crystal goblets. Do not save your best perfume, and use it every time you feel you want it
Remove from your vocabulary phrases like "one of these days" and "someday". Let's write that letter we thought of writing "one of these days"
Let's tell our families and friends how much we love them. Do not delay anything that adds laughter and joy to your life
Every day, every hour, and every minute is special. And you don't know if it will be your last
If you're too busy to take the time to send this message to someone you love, and you tell yourself you will send it "one of these days ". Just think…"One of these days ", you may not be here to send it !