شنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۴

زندگی، زنده بودن نیست


میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت