دوشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۵

گوشه ای از نشانی اول

Photo by: JF Ochoa

يادت هست؟
گفتی نشانی ميهن من
همين گندمِ سبز
همين گهواره‌ی بنفش
همين بوسه‌ی مايل به طعمِ ترانه است؟
!ها ... ری‌را
من به خانه برمی‌گردم
هنوز هم يک ديدار ساده می‌تواند سرآغازِ‌ پرسه‌ای غريب در کوچهْ‌باغِ باران باشد