شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۴

همین


سنگینم از نگفتن؛
،از مُهرِ زُمختِ سکوت
بر لبهایی که زیر این نقاب سیاه پنهان است؛
،خسته ام خسته
کاش می توانستی برای یک لحظه به این لحظه بیندیشی که
...دل من بدون نوشتن خواهد مرد