جمعه، آبان ۲۷، ۱۳۸۴

!با توام


،نيمكت كهنه باغ
،خاطرات دورش را
در اولين بارش زمستانی
از ذهن پاك كرده است
خاطره شعرهايی را كه هرگز نسروده بودم؛
!خاطره آوازهايی را كه هرگز نخوانده بودی