چهارشنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۴

دلِ خوش


جا مانده است
چيزی
جایی
كه هيچ گاه ديگر
هيچ چيز
جايش را پر نخواهد كرد
...
نه موهای سياه
و نه دندان های سفيد