چهارشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۵

!آه از این دمسردی ها

... خاطره عکس هایی که جز من کسی ندیده
... خاطره اشعاری که جز من کسی نخوانده
،و تاریخ مصرف این ایام بی مراد
!که دیگر گذشته است
×××
... خاطرات روزهای بی بازگشت من ...
×××
!شعله ام را تو خاموش کن