دوشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۵

گریه راه تماشا گرفته


،باران نابهنگام عصر یک روز تابستانی
،بوی زمین مرطوب پیچیده در فضا
!و من تنها زیر باران پرسه می زنم
×××
... خاطرات روزهای بی بازگشت من ...
×××
!باران را هم بدون تو نمی خواهم