پنجشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۵

شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی... فنجان چای مرا تو بنوش
... سیگارت را من می کشم
!و درد ایام نبودنت را
×××
... خاطرات روزهای بی بازگشت من ...
×××
!فنجان جان مرا بشکن و برو